โครงการฯ ปี 2556

โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 

โครงการฯ ปี 2556

โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรก่อนการระบาดศัตรูพืช

โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (ไม้ผล)

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร