เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองโสน

นายศราวุธ จันทรมณี์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเนินปอ

นายศราวุธ จันทรมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกำแพงดิน

นางสาววาสนา มั่นทับ
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลรังนก

นางสาวผ่องพรร บุนทริก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสามง่าม