บุคลากร
สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม


 
 
 
นายสุพจน์ บุศยาจารย์
 
 
เกษตรอำเภอสามง่าม
 
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
นายศราวุธ จันทรมณี
นางพรสวรรค์ วจนชัย
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวรสาร เมืองทอง
นางสาวเสาวณีย์ พรมชี
น.ส.บุญรวม คงอ่วมท่างาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นักการฯ