ข่าว/กิจกรรม ย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่ามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ
วันที่ 24 ตุลาคม 2556
(ภาพกิจกรม

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่ามจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/2557 *ภาพกิจกรรม

ประชุมสำนักงานประจำเดือน(DM) วันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(ภาพกิจกรม) 
 

การจัดเวทีประชมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และชี้แปลงบนภาพถ่ายดาวเทียม
ต.กำแพงดิน โดยนายศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ภาพกิจกรม) 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ให้บริการเกษตรกร งานอำเภอเคลื่อนที่ โดยนายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอสามง่าม เป็นประธานเปิดงาน(ภาพกิจกรม) 


สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตามนิเทศงานประจำเดือน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ภาพกิจกรม) 
 


นายไพรฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาย MRCF วันที่ 10 มีนาคม 2557   (ภาพกิจกรม)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่ามจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด วันที่ 11 มีนาคม 2557(ภาพกิจกรม)

การประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอสามง่าม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยหนาว(นาข้าว) โดยนายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอสามง่าม เป็นประธานในการประชุม วันที่ 18 มีนาคม 2557(ภาพกิจกรม) 
 

ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตร อำเภอสามง่าม จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทางการเกษตร ปี 2557 หลักสูตรการขยายแมลงและชีวภัณฑ ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557  (ภาพกิจกรม)


การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิต และกระจายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
รุ่นที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินปอ ต.เนินปอ วันที่ 26 มีนาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 
 


จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
รุ่นที่ 2 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังแดง ต.สามง่าม วันที่ 27 มีนาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 


จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
รุ่นที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองโสน ต.หนองโสนม วันที่ 28 มีนาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 


จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี
ครั้งที่ 2 พร้อมจ่ายพันธุ์อ้อยให้เกษตรกร วันที่ 8 - 10 เมษายน 2557
  
(ภาพกิจกรม)

 

จัดฝึกอบรมโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ู่มาตรฐาน (ไม้ผล)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
(ภาพกิจกรม)

ศึกษาดูงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร และศูนย์รวบรวมและส่งออก ไม้ผล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ภาพกิจกรม) 

การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิต และกระจายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2557 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 25577  (ภาพกิจกรม)
 


การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ปี 2557วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 


การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ปี 2557ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักไม้ผลบึงนาราง หมู่ที่ 8 ตาบึงนาราง อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 


การอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกกระบวนการกลุ่มยุว
เกษตรก
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
ณ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม หมู่ 2 ตำบลกำแพงดิน 
วันที่ 21 พฤษภาคม 25577 (ภาพกิจกรม) 
 


 

ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
ตำบลกำแพงดิน วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (
ภาพกิจกรม) 

ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
ตำบลเนินปอ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (
ภาพกิจกรม) 


การศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ปี 2557 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อำเภอบางมูลนาก วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 
 


ประชุมสำนักงานประจำเดือน(DM) วันที่ 2 มิถุนายน 2557 (ภาพกิจกรม) 


ประชุมชี้แจง และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2557 ตำบลเนินปอวันที่ 11 มิถุนายน 2557 (ภาพกิจกรม) 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกำสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม จัดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
(
ภาพกิจกรม) 

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร รุ่นที่ 1 ตำบลเนินปอ และตำบลหนองโสน จำนวน 39 ราย โดยนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ให้เกียรติ ในการมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร (ภาพกิจกรม) 


จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
มิติใหม่ (MRCF) การจัดการศํตรูพืชและการผลิตขยาย สารชีวภัณฑ์ ณ หมู่ 2 ตำบลกำแพงดิน 2   กรกฎาคม 2557
 ภาพกิจกรม) 


ประชุมสำนักงานประจำเดือน(DM) 7 กรกฎาคม 2557                        (ภาพกิจกรม) 

 

นายศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมชี้แจง พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
ี 2557/2558 หมู่ 2 และ หมู่ 5 ตำบลกำแพงดิน ณ วัดกำแพงดิน    
      8 กรกฎาคม 2557 (
ภาพกิจกรม) 


นายศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมชี้แจง พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
ี 2557/2558 หมู่ 1 และ หมู่ 6 ตำบลกำแพงดิน ณ วัดกำแพงดิน    
      9 กรกฎาคม 2557 (
ภาพกิจกรม) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย และได้มาตรฐาน(GAP) กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ หมู่ 9 ตำบลเนินปอ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 
 


ิจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ หมู่ 5 ตำบลเนินปอ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 

ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี จังหวัดพิจิตร ปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี วันที่    16 - 18 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 


จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 2 ณ หมู่ 5 ตำบลเนินปอ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม)