งานสถาบัน

       แบ่งเป็น 3 ประเภท
    1.กลุ่มยุวเกษตรกร

ลำดับที่

ชื่อกลุ่ม
จำนวนสมาชิก
ที่ตั้ง
ว/ด/ป จัดตั้งกลุ่ม
1

กลุ่มยุวเกษตรกร์โรงเรียนบ้านเนินยุ้ง

20
โรงเรียนบ้านเนินยุ้ง ม.7 ต.รังนก
15/06/2550
2
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังโป่ง
20
โรงเรียนบ้านวังโป่ง ม.8 ต.กำแพงดิน
16/05/2550
3
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
20
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ม. 10 ต.สามง่าม

12/07/2550

รวม 3 กลุ่ม

       2.กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

ลำดับที่
ชื่อกลุ่ม
จำนวนสมาชิก
ที่ตั้ง
ว/ด/ป จัดตั้งกลุ่ม
ประธานกลุ่ม
1
กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีเหมาะสม
20
30/2 ม.11 ต.สามง่าม
23/08/2548
นายชูชีพ ใจชื้น
2
กลุ่มโรงสีชุมชน
74
58 ม.13 ต.สามง่าม
03/04/2545
นายจำปี พรมมาศ
3
กลุ่มข้าวชุมชน
20
36/2 ม.12 ต.สามง่าม
17/11/2543
นายแม้น สุขสวัสดิ์
4
กลุ่มผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม GAP บ้านหนองน้ำเขียว
25
23 ม.5 ต.รังนก
08/01/2549
นายบุญสืบ ทรงคัชชะ
5

กลุ่มผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม GAP
บ้านโนนไผ่ขุย

20
113 ม.10 ต.รังนก
09/01/2549
นายไพโรจน์ เพชรพงศ์
6
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านท่าแห
30
41/3 ม.7 ต.กำแพงดิน
21/04/2546
นายพล ยอดบุษดี
7
กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม
20
41/3 ม.12 ต.กำแพงดิน
15/01/2549

นายทวีป เผือกพงษ์

8
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลกำแพงดิน
16
57/1 ม.5 ต.กำแพงดิน
21/04/2549
นางปรานอม สุทัศน์
9
กลุ่มข้าวอินทรีย์
15
6/1 ม.8 ต.เนินปอ
29/09/2548
นายสัมผัส รู้แสวง
10
กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวที่ดีและเหมาะสม
50
2/1 ม.5 ต.เนินปอ
23/07/2547
นายจันที พิลึก
11
กลุ่มโรงสีชุมชน
602
35/1ม.5 ต.เนินปอ
27/01/2549
นายจันที พิลึก
12
กลุ่มเตาอิวาเตะ
29
16 ม.6 ต.เนินปอ
10/01/2549
นางสายพิน สุขเกษม
13
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านยางห้าหลุม
10
179 ม.9 ต.เนินปอ
25/03/2545
นายจิรวัฒน์ เที่ยงอยู่
14
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองไผ่
10
4 ม.14 ต.เนินปอ
18/02/2546
นายจำลอง แก้ววังน้ำ
15
กลุ่มชุมชนสุกรเนื้อแหลมเจดีย์
14
54 ม.14 ต.หนองโสน
11/04/2549
นายถนอม อ่องแตง
16
กลุ่มชุมชนสุกรเนื้อ
8
1/3 ม.2 ต.หนองโสน
01/05/2549
นายบุญจันทร์ ทำโยธา
17
กลุ่มแม่พันธุ์สุกรบ้านหนองโสน
9
27/3 ม.2 ต.หนองโสน
01/05/2549
นางลากี ปลัดม้า
18
กลุ่มนำโชคพัฒนา
7
116/4 ม.4 ต.หนองโสน
01/05/2549
นายวันโชค บรรณทิพย์
19
กลุ่มทักษะสุกร
8
27 ม.13 ต.หนองโสน
01/05/2549
นายลำดวล นวลเปี้ย
รวม 19 กลุ่ม

       3.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ลำดับที่
ชื่อกลุ่ม
จำนวนสมาชิก
ที่ตั้ง
ว/ด/ป จัดตั้งกลุ่ม
1
กลุ่มแม่บ้านไร่ร่วมใจ
16
ต.สามง่าม
14/09/2540
2
กลุ่มรายชะโดร่วมใจ
40
ต.สามง่าม
27/02/2532
3
กลุ่มแม่บ้านเนินปอ
26
26/1 ม.5 ต.เนินปอ
10/11/2540
4
กลุ่มแม่บ้านสระยายชีร่วมใจ
20
47 ม.6 ต.เนินปอ
10/02/2540
5
กลุ่มแม่บ้านสระยายชี
16
8 ม.6 ต.เนินปอ
12/02/2545
6
กลุ่มแม่บ้านหนองโสน
47
4 ม.2 ต.หนองโสน
18/01/2540
7
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังโป่ง
17
ม.8 ต.กำแพงดิน
14/08/2542
8
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว
23
ม.9 ต.กำแพงดิน
15/06/2550
รวม 8 กลุ่ม