..คำขวัญอำเภอสามง่าม..
"แม่ยมอยู่ข้าวปลา ตระการตานาไร่ งามไสวผ้าทอมือ เลื่องลือเบญจรงค์ มั่นคงเครื่องจักสาน นมัสการหลวงพ่อขวัญ"
วิสัยทัศน์อำเภอสามง่าม : "..เมืองอาหารปลอดภัยและอร่อย.."


แผนการขึ้นทะเบียนข้าว ปี.2555/56

งานศูนย์บริการฯ

 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่ามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ วันที่ 24 ตุลาคม 2556
(ภาพกิจกรม) 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่ามจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/2557 *ภาพกิจกรรม*


 
 
 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2557
(ในช่วงกำหนดเวลา วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม โดยทำการยื่นแบบคำขอดำเนินการต่อ (แบบ สวช. 03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญ จำนวน 7 รายการ ดังนี้

  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ข.2)
  • เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ข.3)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ข.3 สูญหาย)
  • ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
  • แผนประกอบการ

หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปี ติดต่อกันจะถูกเพิกถอนทะเบียน


   

เว็บไซด์ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร
# ความรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) อ่าน..

เว็บไซด์นิตยสารเคหการเกษตร
# นิตยสารที่บอกถึงความเครื่องไหวทางด้านการเกษตร อ่าน..

เว็บไซด์ ๑๐๘ พรรณไม้ไทย
# เว็บไซด์ที่รวบรวมเอาเว็บไซด์เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ของไทย อ่าน..

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดต่อเรา:สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 #โทร.056-691410 E-mail: sumngam@doae.go.th