..คำขวัญอำเภอสามง่าม..
"แม่ยมอยู่ข้าวปลา ตระการตานาไร่ งามไสวผ้าทอมือ เลื่องลือเบญจรงค์ มั่นคงเครื่องจักสาน นมัสการหลวงพ่อขวัญ"

วิสัยทัศน์อำเภอสามง่าม : "..เมืองอาหารปลอดภัยและอร่อย.."


จดหมายข่าวฉบับที่ 1 จดหมายข่าวฉบับที่ 2 จดหมายข่าวฉบับที่ 3 จดหมายข่าวฉบับที่ 4 จดหมายข่าวฉบับที่ 5 จดหมายข่าวฉบับที่ 6


 

แผนโครงการกลุ่มจังหวัด         ปี 2557

งานศูนย์บริการฯ

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 2 ณ หมู่ 5 ตำบลเนินปอ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 

ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี จังหวัดพิจิตร ปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี วันที่    16 - 18 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 

 

แผนการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/2558

 
 
 
 
 


ิจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ หมู่ 5 ตำบลเนินปอ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย และได้มาตรฐาน(GAP) กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ หมู่ 9 ตำบลเนินปอ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ภาพกิจกรม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมชี้แจง พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
ี 2557/2558 หมู่ 1 และ หมู่ 6 ตำบลกำแพงดิน ณ วัดกำแพงดิน    
      9 กรกฎาคม 2557 (
ภาพกิจกรม) 


นายศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมชี้แจง พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
ี 2557/2558 หมู่ 2 และ หมู่ 5 ตำบลกำแพงดิน ณ วัดกำแพงดิน    
      8 กรกฎาคม 2557 (
ภาพกิจกรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศอำเภอสามง่าม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุเป็นห้อง ประชุมของสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/2558 สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่ามได้มอบให้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ออกไปรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามแผน ดังนี้

            ประกาศอำเภอสามง่าม เรื่องขอให้เกษตรกรมาแสดงตนและยืนยันการปลูกข้าว ปี 2557/2558
การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม และภัยหนาว กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
 
 
 

เว็บไซด์ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร
# ความรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโป

เว็บไซด์นิตยสารเคหการเกษตร
# นิตยสารที่บอกถึงความเครื่องไหวทางด้านกา
 
 
   
   
   
       
       
       
 
ติดต่อเรา:สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 #โทร.056-691410 E-mail: sumngam@doae.go.th