ตำบลสามง่าม
สถานที่ตั้ง
สภาพทั่วไป
        ตำบลสามง่าม เดิมเป็นส่วนหนึ่งใน 5 ตำบลของอำเภอสามง่าม เป็นตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ โดยมีทางถนนลาดยางสายพิจิตร-พิษณุโลก ผ่านตำบล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ดอนอยู่เพียง เล็กน้อย ทางทิศตะวันออกลาดเทลงมาทางทิศตะวันตก จะเป็นที่ลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 41,689 ไร่ แบ่งพื้น การ ปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ตำบลสามง่าม มีเส้นทางถนนสายพิจิตร-พิษณุโลก ผ่านกลางตำบล ทำให้การ คมนาคมไปมากับส่วนราชการ อำเภอวชิรบารมี เป็นไปด้วยความสะดวก และแต่ละ หมู่บ้านก็ไม่ห่าง กับอำเภอ มากนัก การคมนาคมติดต่อกันภายในหมู่บ้านสะดวก ถนนภายในหมู่บ้านที่ใช้ในการติดต่อ ขนส่งสินค้า สามารถ ใช้ได้ทุกฤดูกาล อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้ คือการประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่มีฐานะ ค่อนข้างยากจน ตำบลนี้มีแม่น้ำยมไหลผ่านตำบล จำนวน 1 สาย ซึ่งทำให้เกษตรกร มีน้ำทำการเกษตรในฤดูฝน อย่างเพียงพอ
อาณาเขต จำแนกอาณาเขตติดต่อของ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นดังนี้
        ทิศเหนือ เขตติดต่อ บ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
        ทิศใต้ เขตติดต่อ บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
        ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
        ทิศตะวันตก เขตติดต่อ บ้านหลังถนน ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ตำบลกำแพงดิน
สถานที่ตั้ง
สภาพทั่วไป
        ตำบลกำแพงดิน มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสามง่ามไปทางทิศเหนือโดยเฉลี่ย 9 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 33,139 ไร่ มีเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และประมง จำนวน 628 ครัวเรือน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลกำแพงดิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการทำนา มีน้ำท่วมขังในฤดูฝนนาน 3-5 เดือน ที่ดอนมีส่วนน้อยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลและไม้ยืนต้น มีลำคลองตามธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่ในตำบล เป็นทางน้ำในฤดูฝนเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน้ำยม ความลาดเอียงของพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออกของพื้นที่ตำบล ลักษณะโครงสร้างดินส่วนมากเป็นดินเหนียว เหมาะสมสำหรับการทำนา
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้
         ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลวังอีทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
         ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
         ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
         ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลหนองหลุม ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ตำบลรังนก
สถานที่ตั้ง
สภาพทั่วไป
        ตำบลรังนก มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ค่อนข้างกึ่งกลางพื้นที่ของตำบล
่ในแนวเหนือไปใต้ โดยในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำฝน และน้ำจากแม่น้ำยมไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำยม นอกจากมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสำคัญแล้ว ภายในพื้นที่ยังมีลำคลอง หนองบึง กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของตำบลอีกด้วย
ที่ตั้งอาณาเขตของตำบล
        ตำบลรังนกเป็นหนึ่งใน 5 ตำบลของอำเภอสามง่าม ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามง่ามไปทางทิศใต้
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
        ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
        ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
        ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
        ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ตำบลเนินปอ

สถานที่ตั้ง
สภาพทั่วไป
        ตำบลเนินปอเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 5 ตำบล ของอำเภอสามง่าม อยู่ห่างจากอำเภอสามง่ามไปทางทิศใต้ ประมาณ 22 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 229 ครัวเรือน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ดอนปะปนในแต่ละหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย
อาณาเขตติดต่อและที่ตั้ง
        ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
        ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
        ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
        ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


ตำบลหนองโสน

สถานที่ตั้ง
สภาพทั่วไป
        ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 2,609 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร 1,990 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของครัวเรือนทั้งหมด)
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทั่วไป พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทำการเพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และมีแหล่งน้ำสำรอง เช่น บ่อตอก บ่อบาดาล คลองขุด คลองธรรมชาติ บึงสาธารณะ และสระเก็บน้ำ มีหน่วยที่ดิน ทั้งจังหวัด จำนวน 10 หน่วยที่ดิน มีการปลูกพืชที่หลากหลาย
สภาพการคมนาคม
       
ตำบลหนองโสนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามง่าม ประมาณ 30 กิโลเมตร ถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอ กับตำบลหนองโสน เป็นถนนลาดยาง รวมระยะทางทั้งหมด ประมาณ 40 กิโลเมตร ผ่าน 6 หมู่บ้าน แต่ถนนที่เชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นถนนลูกรัง ซึ่งการคมนาคมค่อนข้างลำบาก มีรถยนต์โดยสารระหว่างตำบล ถึง อำเภอสามง่าม จำนวน 3 คัน และมีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง จากถนนสายเอเชีย บริเวณสี่แยกเนินปอ เข้าไปในตำบล หนองโสนตลอดเวลา การติดต่อสื่อสารค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากทั้งตำบล มีตู้โทรศัพท์สาธารณะเพียง 9 จุด
อาณาเขตติดต่อและที่ตั้ง
        ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
        ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และกิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
        ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
        ทิศตะวันตก เขตติดต่อ อำเภอไทรงาม จังหวัดพิจิตร