จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 2 ณ หมู่ 5 ตำบลเนินปอ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557