ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี จังหวัดพิจิตร ปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557