จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ หมู่ 5 ตำบลเนินปอ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557