จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย และได้มาตรฐาน(GAP) กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ หมู่ 9 ตำบลเนินปอ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557