ประชุมสำนักงานประจำเดือน(DM)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557