จัดเวทัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่(MRCF) ตำบลกำแพงดิน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557