จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร รุ่นที่ 1 ตำบลเนินปอ และตำบลหนองโสน จำนวน 39 ราย
วันที่ 18 มิถุนายน 2557