ประชุมชี้แจง และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2557 ตำบลเนินปอ
วันที่ 11 มิถุนายน 2557