สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกำสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม จัดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557