ประชุมสำนักงานประจำเดือน(DM)
วันที่ 2 มิถุนายน 2557