การศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ปี 2557 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อำเภอบางมูลนาก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557