การอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
ณ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม หมู่ 2 ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557