การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ปี 2557
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักไม้ผลบึงนาราง หมู่ที่ 8 ตาบึงนาราง อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557