จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี
ครั้งที่ 3
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557