ศึกษาดูงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร และศูนย์รวบรวมและส่งออกไม้ผล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557