จัดฝึกอบรมโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557