จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี
ครั้งที่ 2 พร้อมจ่ายพันธุ์อ้อยให้เกษตรกร
วันที่ 8 - 10 เมษายน 2557