ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทางการเกษตร ปี 2557 หลักสูตรการขยายแมลงและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557