ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม
จัดอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด
วันที่ 11 มีนาคม 2557