นายไพรฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย MRCF
วันที่ 10 มีนาคม 2557