สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตวามนิเทศงานประจำเดือน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557