การจัดเวทีประชมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และชี้แปลงบนภาพถ่ายดาวเทียม
ต.กำแพงดิน โดยนายศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ