การจัดวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/2557