การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ อำเภอสามง่าม
วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม