ข้อมูลพื้นที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 

ลำดับที่ ตำบล พื้นที่ พื้นที่ทำการเกษตร  
ทั้งหมด (ไร่) คิดเป็นร้อยละ
(ไร่) ในเขต นอกเขต รวม ของพื้นที่ทั้งหมด
  ชลประทาน ชลประทาน  
1 สามง่าม 41,289 14,582 16,700 31,282 76
2 รังนก 21,701 11,603 7,612 19,215 89
3 เนินปอ 57,464 - 48,193 48,193 84
4 หนองโสน 63,962 - 54,467 54,467 85
5 กำแพงดิน 27,949 9,675 13,078 22,753 81
รวม 5  ตำบล 212,365 35,860 140,050 175,910 83