ข้อมูลการใช้พื้นที่การเกษตรตำบลสามง่าม

 


หมู่ที่
ชื่อบ้าน พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ทำการเกษตร
(ไร่) ที่นา พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกฯ พืชผัก ไม้ยืนต้น อื่นๆ รวม
1 หาดกรวด 1,250 1,130 0 0 0 0 15 0 1,145
2 วังแดง 4,710 2,980 0 0 0 0 15 0 2,995
3 สามง่าม 2,545 1,500 0 0 0 0 20 0 1,520
4 สามง่าม 1,570 1,410 0 0 0 0 5 0 1,415
5 สามง่าม 2,630 1,800 0 10 0 0 0 0 1,810
6 รายชะโด 4,365 3,200 0 0 0 0 25 0 3,225
7 รายชะโด 3,840 3,580 0 20 0 0 20 0 3,620
8 วังลูกช้าง 3,590 2,300 0 10 0 0 10 0 2,320
9 วัดใหม่ฯ 3,565 2,400 0 0 0 105 45 0 2,550
10 บ้านไร่ 3,025 2,760 0 10 0 7 10 0 2,787
11 วัดใหม่ฯ 1,945 1,400 0 5 0 50 20 0 1,475
12 คลองโนน 3,660 3,400 0 45 0 0 20 0 3,465
13 ตลาดใหม่ 1,600 600 0 0 0 0 0 0 600
14 เจริญสุข 1,230 1,100 0 10 0 0 0 0 1,110
15 บ้านล่าง 814 400 0 0 0 0 5 0 405
16 ไร่เรือนขวัญ 950 840 0 0 0 0 0 0 840
รวม  16  หมู่ 41,289 30,800 0 110 0 162 210 0 31,282