ข้อมูลการใช้พื้นที่การเกษตรตำบลรังนก

 


หมู่ที่
ชื่อบ้าน พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ทำการเกษตร
(ไร่) ที่นา พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกฯ พืชผัก ไม้ยืนต้น อื่นๆ รวม
1 จระเข้ผอม 1,361 1,149 0 0 0 10 0 0 1,159
2 วังขาหยั่ง 2,902 2,612 0 15 0 125 0 0 2,752
3 รังนก 2,051 1,817 0 0 0 0 0 0 1,817
4 รังนก 785 575 0 18 0 15 0 0 608
5 หนองน้ำเขียว 2,614 2,318 0 35 0 0 0 0 2,353
6 บ้านใหม่ 1,811 1,587 0 0 0 0 0 0 1,587
7 เนินยุ้ง 1,196 1,007 0 0 0 0 0 0 1,007
8 บ้านใหม่ 2,052 1,817 0 0 0 0 0 0 1,817
9 กระทุ่มน้ำเดือด 2,162 1,902 0 20 0 110 0 0 2,032
10 โนนไผ่ขุย 1,118 832 0 50 0 0 0 0 882
11 ปากคลอง 2,242 1,998 0 0 0 0 0 0 1,998
12 ย่านยาว 1,407 1,203 0 0 0 0 0 0 1,203
รวม  16  หมู่ 21,701 18,817 0 138 0 260 0 0 19,215