ข้อมูลการใช้พื้นที่การเกษตรตำบลเนินปอ
หมู่ที่
ชื่อบ้าน พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ทำการเกษตร
(ไร่) ที่นา พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกฯ พืชผัก ไม้ยืนต้น อื่นๆ รวม
1 เนินปอ 3,750 2,890 0 0 0 0 0 0 2,890
2 เนินปอ 4,720 3,710 0 0 0 0 0 0 3,710
3 เจ็ดหาบ 3,200 2,561 171 0 0 0 0 0 2,732
4 วังกระทึง 2,750 1,870 0 0 0 0 0 0 1,870
5 สระยายชี 5,500 4,500 160 0 0 0 0 0 4,660
6 สระยายชี 4,150 3,670 200 70 0 0 0 0 3,940
7 มาบแฟบ 2,300 1,670 80 10 0 0 0 0 1,760
8 เนินพลวง 1,840 1,460 70 0 0 0 0 0 1,530
9 ยางห้าหลุม 2,300 1,860 200 60 0 0 0 0 2,120
10 เนินพยอม 2,930 2,060 0 0 0 0 0 0 2,060
11 ปลายห้วย 4,130 3,180 400 30 0 0 0 0 3,610
12 บึงเสือร้อง 1,650 1,050 200 0 0 0 0 0 1,250
13 บึงตะคต 2,650 1,950 200 0 0 0 0 0 2,150
14 หนองไผ่ 1,216 969 250 0 0 0 0 0 1,219
15 ทุ่งกระจี่ 2,285 1,520 80 0 0 0 0 0 1,600
16 แหลมทอง 3,800 4,350 300 40 0 0 0 0 4,690
17 หนองขวัญ 2,458 1,452 200 50 0 0 0 0 1,702
18 ยางสองต้น 2,100 1,330 510 30 0 0 0 0 1,870
19 บึงน้อย 1,810 1,300 100 10 0 0 0 0 1,410
20 ยางสองต้น 1,925 1,410 0 10 0 0 0 0 1,420
รวม  20  หมู่ 57,464 44,762 3,121 310 0 0 0 0 48,193