Daily Archive: สิงหาคม 23, 2022

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) ขับเคลื่อนการพัฒนา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครืองข่าย จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช.

จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ…
Read more

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.

จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดั…
Read more

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3 …
Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุม…
Read more

โครงการ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการจัดเวทีชุมชน

จัดเวทีชุมชนของอำเภอสามง่าม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2…
Read more

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ส่งเสริมจัดทำแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ปี 2564