รู้จัก 6 ชีวภัณท์ กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช

ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ กลายเป็นปัญหาใหญ่ของการทำเกษตรกรรมในปัจจุบัน เพราะการทำลายสมดุลของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือในสิ่งแวดล้อมที่คอยควบคุมเชื้อโรคหรือแมลงต่างๆเป็นสาเหตุที่ทำให้การระบาดของโรคแมลงรุนแรงยิ่งขึ้น

การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมโรคและแมลงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชเหล่านั้น

โดยปัจจุบันชีวภัณฑ์เหล่านี้ได้ถูกผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือเมื่อพบว่าสารเคมีไม่สามารถใช้ได้ผล

ตัวอย่างของสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคและแมลงที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทเชื้อราที่กำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น

– เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana)

– เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี (Metarhizium anisopliae)

2. เชื้อราควบคุมเชื้อโรคพืช

– เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม (Trichoderma harzianum)

3. เชื้อแบคทีเรียที่ทำลายแมลงศัตรูพืช และเชื้อโรคพืช

– เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นซิส (Bacillus thuringiensis)

หรือ Bt

– เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) หรือ Bs

4. เชื้อไวรัสทำลายแมลงศัตรูพืช

ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันได้แก่เชื้อไวรัสเอ็นพีวี หรือ NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus)

สารเหล่านี้ถูกผลิตเพื่อการค้าและมีการใช้อย่างกว้างขวาง แต่หลายชนิดสามารถต่อเชื้อและผลิตได้เอง โดยไม่ยากนัก เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมี

การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชควรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในระยะยาวไปพร้อมๆกัน