Monthly Archive: สิงหาคม 2022

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพของ ศพก พัฒนาศูนย์เครือข่าย…
Read more

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) ขับเคลื่อนการพัฒนา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครืองข่าย จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช.

จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ…
Read more